အားလုံးအတွက်

Ph.D Thesis

Changes of traditional farming systems and their effects on land degradation and socio-economic conditions in the Inle Lake region, Myanmar

Study on pluvial flood processes with sensing and modelling of old urban drainage systems in the cities of developed and developing countries

River Plan-form Movement in an Alluvial Plain

Ph.D Thesis

Reserve Estimation and Forecasting of Okahmintaung Formation, CD Fault Block

Coming Soon
Coming Soon

Conference

Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

Workshop Proceeding

Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

Consultation Meeting

Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

4 Economic of Water Security in Myanmar & possible actions

Myanmar high-level round table final report

WaterMothers_Poster

Water Mothers Organisation in Myanmar

WFP-0000115217_Fill the nutrient gap

Ecocivilisation Myanmar Chapter AGENDA

Ecocivilisation Wing Myanmar activities

Co-creation_the New Water Governance Paradigm_ConceptNote_UN2023 Water Conference

Ayeyarwaddy

HELP Policy recommendations_Water Risk Reduction webinar

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုစာချွှန်လွှာ

မတ်လ ၂၂ရက် ၂၀၂၃တွင် ထွက်ခဲ့သည့်စာအုပ်များ